Skip to content

Preguntes freqüents

No, SEAG és una empresa de serveis jurídics i recobraments especialitzada exclusivament en garantir l’impagament d’arrendaments.

El propietari de l’habitatge o la persona autoritzada haurà de posar-se en contacte amb nosaltres abans del dia 25 d’aquest mateix mes, indicant els detalls de la incidència d’impagament.

SEAG realitza el pagament de les rendes puntualment el dia 5 de cada mes i sempre a mes vençut, exemple, si vostè notifica l’impagament abans del dia 25 d’abril, SEAG es responsabilitzarà de pagar-li el mes de maig, el dia 5 de juny.

El nostre producte Garantia Indefinida, com bé diu el seu nom garantim indefinidament la seva renda fins que recuperi el seu immoble.

Vostè disposa d’un mes de carència i aixó vol dir que en el moment que ens notifiqui l’impagament del lloguer, aquest mateix mes serà el que determinarem com a mes de carència. Si el seu inquilí tingués altres mesos endarrerits, aquests mesos podrem reclamar-los peró no ens responsabilitzarem d’ells, ja que garantim el pagament de les rendes des que ens és notificat i fins que el seu inquilí lliuri l’habitatge. Qual És important que la notificació de l’impagament es realitzi abans del dia 25 del mes impagat, ja que en cas contrari aquest mes no serà comptabilitzat com manca, sinó que com carència serà comptabilitzat el mes que ve. qual Exemple: És a dir que si un propietari ens notifica d’un impagament el dia 23 de Maig, aquest mateix mes de maig s’estipularà com a mes de carència i en canvi si fóssim notificats el dia 25 de Maig, el mes de carència serà estipulat el de juny.

En cas que l’habitatge quedi buit abans de finalitzar el termini de la Garantia, el propietari o la persona autoritzada podrà notificar d’aquesta situació per poder consumir el temps restant de la Garantia amb un nou inquilí.

SEAG genera un compromís amb tots els seus clients, per donar una resposta ferma en menys de 24 hores des de la recepció de la documentació, sempre que aquesta documentació sigui rebuda en horari d’oficina: de dilluns a divendres de 10:00 \/ 19:00 .

El procediment és el mateix que en cas de tenir les rendes domiciliades. En qualsevol dels casos, SEAG no es farà càrrec de rendes anteriors a la notificació de la incidència amb el seu inquilí. Només ho farà, des del moment en què vostè realitzi la notificació de la incidència.

Pel que fa a l’estudi de solvència, SEAG només prendrà com a rebuts vàlids aquells que estiguin domiciliats al banc.

SEAG, es farà càrrec de totes les despeses jurídiques sense cap tipus de limitació.

Els robatoris no estan garantits per la prestació d’actes vandàlics, si ens trobem en una situació i es va adjuntar l’annex fotogràfic on s’acredita l’existència de l’objecte del robatori, SEAG li garantirà les despeses de la reclamació judicial i extrajudicial per reclamar el perjucio que la part arrendatària li hagi causat.

SEAG \Societat Espanyola de Lloguer Garantit S.A.U.\ és l’empresa que emet les garanties de lloguer i la responsable tant de cobrar les quotes com de pagar les despeses en cas d’impagament per part del llogater.

No, en cas d’impagament, SEAG li garantirà fins 3000EUR en danys per actes vandàlics, des del primer euro, sense franquícies. D’altra banda, en cas de no haver succeït impagament, les fiances dipositades per l’arrendatari s’utilitzaran per garantir els danys i SEAG garantirà la resta quantitats fins 3000EUR. 

Sí, SEAG garanteix tota mena d’immobles, tant habitatges com locals, oficines, naus, garatges i parcel-les.

Sí. En SEAG diferenciem al beneficiari de la Garantia amb el pagador, que en la gran majoria dels casos serà el mateix beneficiari qui pagui la Garantia, per\u00f2 també podria ser una altra persona diferent, familiar o acostat.

Perquè pugui signar el seu contracte de lloguer amb total seguretat, li facilitarem per escrit un document en el qual certifiquem que el seu Sol-licitud està aprovada. En aquest document apareixeran les dades del seu inquilí i preu del lloguer pactat. Quedant tot condicionat a la comprovació i veracitat de la documentació socioecon\u00f2mica dels llogaters.

En les incidències d’impagament és l’inquilí qui ha de demostrar el pagament de les rendes mensuals.

S-CAIM és un fitxer d’inquilins morosos i l’empresa dedicada a realitzar els estudis de solvència patrimonial per a totes les garanties de lloguer que emet SEAG.

En cas que el seu inquilí incompleixi en el pagament, haurà de notificar-nos aquesta incidència abans del dia 25 d’aquest mateix mes, en aquest cas el primer mes que ens avisa servirà com manca i el cobrament d’aquest mes el recuperarà amb el pagament de la fiança.

A la Garantia Indefinida de SEAG queda explícitament aclarit que quedarien garantides totes les rendes impagades i en cap cas se li reclamaria a l’arrendador les rendes aportades amb anterioritat a aquest succés.

Vols saber-ne més?

Contacti’ns per rebre més informació d’un assessor

    [select* Vostés id:Lusuario default:post include_blank "PROPIETARI" "INQUILI" "INMOBILIARIA" "ALTRES"]