Información Jurídica

SEAG realitza el pagament de les rendes puntualment el dia 5 de cada mes i sempre a mes vençut, exemple, si notifica l’impagament abans del dia 25 de gener, SEAG es responsabilitzarà de pagar-li el mes de febrer, el dia 5 de març.

Després, el dia 5 d’abril, SEAG us farà l’ingrés corresponent a la mensualitat de març i així successivament fins a recuperar el vostre immoble.

En cas de tenir contractada la prestació «sense carència», si vostè notifica l’impagament abans del dia 25 de gener; SEAG li tornarà, en els dies següents, el mes de dipòsit i es responsabilitzarà de pagar-lo el mes de febrer, el mateix dia 5 de febrer.

Després el dia 5 de març SEAG us realitzarà l’ingrés corresponent a la mensualitat de març i així successivament fins a recuperar el vostre immoble.

No hi ha un temps estipulat ni definit.

En cas d’arribar a l’extrem de procedir per via judicial i l’inquilí persisteix fins al final en la seva condició d’impagador, podria recuperar el seu immoble en un termini aproximat de 7 a 9 mesos.

En el moment en què el propietari ja disposa de limmoble, tindrà 7 dies per comunicar-nos tots aquells danys per actes de vandalisme que existeixin a la vivenda, mitjançant fotos.

Les fotos ens l’hauran de fer arribar a garantia@seag.es indicant el número de Garantia i exposeu amb detall el que considereu oportú.

SEAG avaluarà les fotos i us enviarà un pressupost detallat indicant aquells danys que sí que procedeixen amb el respectiu preu de reposició i/o reparació, quedant a l’espera de la seva aprovació per realitzar la indemnització o reparació oportuna.

SEAG es reserva el dret de, en algun cas, enviar un operari al seu immoble per fer el peritatge i la reparació dels danys.

Recordeu que per poder cobrir els actes de vandalisme, en el moment de la contractació del lloguer, caldria haver realitzat un annex fotogràfic signat pels llogaters on es demostri l’estat en què se li va lliurar l’immoble.

Us detallem les exclusions que vénen reflectides a l’apartat 11 de la garantia i que, entre altres coses, no es consideren actes de vandalisme:

 • Defectes propis dels béns.
 • Trencaments de vidres o miralls.
 • Substitució de panys.
 • Treballs de pintura a parets.
 • Robatori, espoliació, atracament o furt.
 • Treballs habituals per al manteniment de lús dels béns.
 • Conservació defectuosa.
 • Vicis de construcció.
 • Danys per aigua, trencament de canonades o humitats.
 • Danys causats per tercers o persones no reflectides al contracte d’arrendament.
 • Danys o despeses de qualsevol naturalesa ocasionats com a conseqüència de pintades, ratllades, esgarrapades, rascades, raspadures, inscripcions, enganxat de cartells i fets anàlegs.
  En cas que la part arrendatària no hagi esgotat la totalitat de les fiances, aquestes quantitats serviran per cobrir els possibles danys per actes de vandalisme segons la quantia.

Tots aquells danys que SEAG procedeixi a cobrir es pressupostaran i aportaran a la demanda de reclamació de deutes.

Per aquest motiu SEAG només podrà cobrir tot allò que sigui reclamable judicialment com a acte vandàlic.

Es considera acte vandàlic tot allò que es faci malbé de manera premeditada i amb intencionalitat.

No, SEAG no es fa càrrec del canvi de pany per entrega voluntària de claus.

SEAG sí que es fa càrrec de les despeses de serralleria i canvi de pany en cas de Llançament, és a dir, quan l’immoble es recupera de manera forçosa per via judicial.

En la majoria dels casos no cal que assisteixi a la vista del judici ja que prèviament haurà atorgat un poder per a plets a favor del nostre advocat intern i el procurador assignat.

Tot i així, es pot donar el cas de ser necessari que assistís a la vista, ja sigui per petició de la part contrària o per decisió de l’advocat intern que ho considerés oportú.

 Sí, es imprescindible que usted esté presente en el momento de que el procurador procede a la recuperación de su inmueble.

Deberá llevar las llaves para poder acceder al inmueble y facilitar la tarea del cerrajero, el cual efectuará el cambio de llaves y le hará entrega en el acto de las nuevas llaves.

Además, le indicará al procurador todos aquellos daños que usted considere como acto vandálico para que lo incluya en el acta.

En caso de no poder asistir deberá designar a un familiar o allegado para realizar los procedimientos descritos: acceso al inmueble, recogida de las nuevas llaves y descripción en acta de los actos de vandalismo.

En cas que SEAG li estigui abonant les mensualitats i alhora l’inquilí li fa un ingrés parcial, total o d’alguna mensualitat, ho haurà de comunicar immediatament per poder incloure a la demanda judicial les quantitats aportades per l’inquilí.

A més, haurà de fer l’abonament que li va fer l’inquilí perquè SEAG continuï cobrint-li les mensualitats següents.

No, no cal.

En el moment que vostè comunica una incidència d’impagament a SEAG i s’obre l’expedient, només ens haurà de comunicar en cas que canviï la situació, és a dir, que l’inquilí li faci abonaments parcials, totals o d’alguna mensualitat.

En el moment que faci la ferma al poder, haurà de recordar a la notària que ens facin arribar el poder de manera telemàtica i demanar-los que li facilitin la factura del pagament del poder al seu nom.

Ens haurà de fer arribar aquesta factura perquè SEAG li efectuï l’abonament.

A partir d’aquest moment haureu d’esperar 1 mes aprox. en què us comunicarem la confirmació de presentació de la demanda al jutjat.

SEAG no cobreix els deutes generats per subministraments.

En cas dhaver iniciat un procés judicial per incidència dimpagament i/o haver generat un deute reclamable superior a 300 euros, SEAG cobreix, dins dels serveis de Defensa Jurídica, lopció diniciar els tràmits judicials per interposar una demanda de reclamació de deutes.

En cas que el propietari contractés la prestació de subministraments, SEAG sí que cobreix el deute generat o si no n’hi ha les despeses que ocasionin l’alta de nous subministraments; sempre que el deute generat sigui reclamable als llogaters descrits al contracte d’arrendament. L’abonament es fa al cap de 15 dies de notificar-se la incidència.

El propietari un cop hagi abonat la factura a la notària (de 40 a 80 euros aprox.) ens la farà arribar i us serà abonat en els següents 15 dies de la recepció de la mateixa.

Totes les notaries accepten el pagament in situ. Utilitzant aquesta forma de pagament, s’agiliten els temps de petició de cites escurçant els nostres temps de resposta.

SEAG us cobrirà puntualment cada dia 5 de cada mes fins que recuperi el vostre immoble.

El propietari estarà obligat a mantenir la Garantia en vigor, abonant les renovacions anuals corresponents i col·laborant amb SEAG en totes les accions que calguin de la seva part: facilitar la documentació necessària, atorgar els poders precisos, assistir al llançament i només acordar amb els deutors tot allò que SEAG us autoritzi prèviament.

El propietari disposa dun mes de carència, això significa que en el moment que ens notifiqui limpagament del lloguer, aquest mateix mes serà el que SEAG determinarà com a mes de carència.

Si l’inquilí tingués altres mesos endarrerits, aquests mesos es podran reclamar, però SEAG no se’n responsabilitzarà; ja que es cobreix el pagament de les rendes des de la notificació i fins que l’inquilí lliuri l’habitatge.

És important que la notificació de l’impagament es faci abans del dia 25 del mes impagat, ja que en cas contrari aquest mes no serà comptabilitzat com a carència, sinó que com a carència serà comptabilitzat el mes proper.

Exemple: si un propietari ens notifica d’un impagament el dia 23 de maig, aquest mateix mes de maig s’estipularà com a mes de carència i en canvi si fóssim notificats el dia 25 de maig, el mes de carència serà estipulat el de juny.

A la Garantia de SEAG queda explícitament aclarit que quedarien cobertes totes les rendes impagades i en cap cas se li reclamaria a l’arrendador les rendes aportades amb anterioritat a aquest succés.

L’inquilí té l’obligació d’abonar-li totes les mensualitats inclosa la de l’últim mes i en cap cas no utilitzar la mensualitat de dipòsit per a aquesta qüestió.

La fiança es fa servir per cobrir possibles danys i rebuts pendents dels subministraments.

Tot i així, SEAG recomana al propietari no emprendre cap acció de reclamació ni demostrar a l’inquilí la intenció, fins a obtenir la possessió de l’immoble. En aquest moment podreu comunicar a SEAG tots aquells deutes i danys que s’ajustin a les condicions de la Garantia per iniciar les reclamacions pertinents.

En vols saber més?

Contacta’ns per rebre més informació d’un assessor

  [select* Vostés id:Lusuario default:post include_blank "PROPIETARI" "INQUILI" "INMOBILIARIA" "ALTRES"]